ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN VAN SWAAY SCHIJNDEL B.V. EN VAN SWAAY HARLINGEN B.V.

Waarvan deel uitmaken aanvullende voorwaarden voor het in loon bewerken van hout.
Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch onder nummer 11/2018.

1. BEGRIPSBEPALING
In deze voorwaarden wordt onder “verkoper” verstaan: VAN SWAAY SCHIJNDEL B.V. en/of VAN SWAAY HARLINGEN B.V., handelende onder de naam VAN SWAAY SCHIJNDEL en/of VAN SWAAY HARLINGEN en/of VAN SWAAY DUURZAAM HOUT.
In deze voorwaarden wordt onder “afnemer” verstaan: de partij waarmede VAN SWAAY SCHIJNDEL B.V. en/of VAN SWAAY HARLINGEN B.V. een overeenkomst van koop, verkoop, levering van producten, goederen en/of het verrichten van diensten heeft gesloten.

2. GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van verkoper en op alle overeenkomsten van koop, verkoop, levering van producten en goederen en/of het verrichten van diensten welke door hem worden gesloten. Tussen verkoper en afnemer bestaan géén andere voorwaarden of afspraken dan die welke uitdrukkelijk hierin zijn vermeld.
b. Afwijkende voorwaarden en bedingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door verkoper aan de afnemer zijn bevestigd.
c. Algemene en/of bijzondere voorwaarden van afnemer, voor zover deze in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd tussen afnemer en verkoper.

3. AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN
a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, daaronder begrepen de eventueel toegevoegde bijlagen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
b. Koopovereenkomst gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers en/of tussenpersonen verbinden verkoper slechts indien- en voor zover deze schriftelijk door verkoper zijn bevestigd of bij gebreke daarvan met inachtneming van het in e. bepaalde.
c. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door verkoper geleverd kan worden.
d. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website, promotiemateriaal en brochures. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website, promotiemateriaal en brochures getoonde foto's. Verkoper is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin. De afbeeldingen zijn derhalve enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
e. Indien niet binnen 5 werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke koopovereenkomst wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.
f. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
g. Indien een aanbieding niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst is verkoper niettemin gerechtigd alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan afnemer.

4. INDUSTRIEEL/INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
Alle industriële dan wel intellectuele eigendomsrechten inzake door verkoper uitgebrachte aanbiedingen en door verkoper geleverde tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, merken, productspecificaties, ontwerpen, vormgeving, programmatuur en dergelijke zijn door verkoper voorbehouden, zijn onderworpen aan het auteurs- of modellenrecht van verkoper en blijven zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De afnemer verklaart door het aangaan van een overeenkomst met verkoper dan wel door het aangaan van een overeenkomst met een afnemer van verkoper zich te zullen onthouden van iedere inbreuk op de industriële dan wel intellectuele eigendomsrechten van verkoper, ook wanneer geen deponering van rechten heeft plaatsgevonden, en zich in te zullen spannen inbreuk door een koper(s) / wederpartij / derde(n) te voorkomen dan wel te beëindigen. De afnemer is niet gerechtigd bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens anders aan te wenden dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
De kosten voor het maken van door afnemer verlangde kopieën of extra afdrukken van technische specificaties, tekeningen e.d. zijn voor rekening van afnemer.

5. LEVERING

5.1 Leveringstijden en afroep
a. Leveringstijden worden slechts bij benadering opgegeven en binden verkoper niet. Overschrijding van leveringstijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op ontbinding van de overeenkomst en/of op schadevergoeding, tenzij zulks vooraf bij schriftelijke overeenkomst is bedongen.
b. De verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor, aangezien vele goederen door de verkoper besteld moeten worden bij derden – leveranciers c.q. producenten.
c. Indien een door verkoper geaccepteerde bestelling niet uitgeleverd kan worden omdat de leverancier van de verkoper niet of niet meer kan leveren (om welke reden dan ook) kan verkoper de afnemer een alternatief aanbieden. Indien de afnemer met het aangeboden alternatief niet kan instemmen, heeft verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de ontbinding in te roepen van dat deel van de overeenkomst dat niet (meer) kan worden uitgevoerd. Verkoper is voor het niet, dan wel niet volledig, uitleveren van de bestelling niet aansprakelijk.
d. De afnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de begrote levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan de afnemer de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling van de goederen weigeren.
e. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper 3 maanden na bestelling recht op betaling.
f. Wanneer binnen 3 maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft de verkoper het recht de afnemer schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de afnemer verplicht is binnen 5 werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 3 maanden niet overschrijden.
g. De afnemer is verplicht om aan de voornoemde sommatie gevolg te geven, bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die afnemer bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en – indien het risico van de goederen nog bij verkoper zou berusten – en voor risico van afnemer op te slaan, dan wel de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen verkoper toe indien afnemer, ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.
h. Bij goederen die op verzoek in productie worden genomen, dienen deze door afnemer uiterlijk binnen 4 weken na gereedmelding te worden afgenomen.

5.2 Levering en risico
a. Zodra de goederen en/of producten van verkoper aan de expediteur of de vervoerder zijn overhandigd, doch in elk geval zodra deze het bedrijf van verkoper of de normale opslagruimten hebben verlaten en de afnemer er van in kennis is gesteld dat de aflevering kan plaatsvinden, zal levering geacht worden te hebben plaatsgevonden en zullen alle direct of indirect aan de goederen en/of producten verbonden risico’s op de afnemer overgaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overgang van het risico vindt plaats, ook al is het eigendom van de producten en/of goederen niet op de afnemer overgegaan.
b. Indien geen bijzondere regeling is getroffen, kiest verkoper naar beste weten, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de transportmiddelen en de wijze van transport.
c. Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van de afnemer. Ook indien franco levering is overeengekomen, is de afnemer aansprakelijk voor alle schaden (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden. De afnemer dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
d. Bij aankomst der goederen dient de afnemer zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien blijkt dat aan de goederen of materialen schade is toegebracht, dient hij alle maatregelen te treffen ter verkrijging van schadevergoeding.
e. Bij franco levering behoeft verkoper de goederen niet verder te transporteren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen.
f. Levering geschiedt steeds naast het voer- of vaartuig, terwijl afnemer verplicht is de goederen ter plaatse in ontvangst te nemen en hulp te verlenen bij het lossen met een maximale lostijd van 1 uur. Blijft de afnemer hierin in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
g. H2H® en (hardhouten) damwand en palen wordt altijd ongelost geleverd.
h. Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de verkoper niet worden teruggenomen.

6. AANVAARDING EN RECLAME
a. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets schriftelijk is overeengekomen, kan de afnemer slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
b. Bij aanbieding c.q. levering volgens monster geldt het monster slechts tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van de structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren goederen.
c. De verantwoordelijkheid voor controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd, worden de op vrachtbrieven, afleveringsbonnen en dergelijke documenten vermelde hoeveelheden door de afnemer als juist erkend.
d. Kwaliteitsreclames betreffende de leveringen behoren zo spoedig mogelijk, doch moet uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst der goederen, schriftelijk bij verkoper zijn ingediend; na het verstrijken van deze termijn worden dergelijke reclames niet meer in behandeling genomen.
e. Een door afnemer ingediende reclame wegens gebreken vervalt drie maanden nadat een dergelijke reclame schriftelijk door verkoper is afgewezen en de afnemer niet meer op de kwestie is teruggekomen.
f. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen en/of producten, waaronder begrepen aangebroken verpakkingen worden geacht te zijn geaccepteerd door afnemer.
g. Reclames geven de afnemer niet het recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering te schorten.
h. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor directe of indirecte schade, kosten of verliezen, ongeacht hoe of door wie deze is/zijn veroorzaakt of voor vorderingen anderszins dan in deze voorwaarden vermeld.
i. Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Is vervanging van de zaken niet meer mogelijk, dan zal de verbintenis worden omgezet in een van vervangende schadevergoeding waarbij de schadevergoeding wordt gesteld op ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
j. Bij onterechte of niet-tijdige reclame is verkoper gerechtigd de wederpartij te belasten voor alle gemaakte kosten.

7. KWALITEIT
a. Verkoper verbindt zich jegens de afnemer om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
b. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt kwaliteit geleverd welke in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goed normaal en gebruikelijk is, en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
c. Afwijkingen in gewicht, uitvoering en/of afmeting behoudt verkoper zich steeds voor.
d. Levering op keur der afnemer of diens opdrachtgever geschiedt uitsluitend indien deze door afnemer uitdrukkelijk is bedongen en door verkoper schriftelijk is geaccepteerd, doch steeds voor rekening van afnemer.
e. Verkoper kan keuring door afnemer verlangen alvorens tot verduurzaming of verzending der goederen en/of producten over te gaan. Deze keuring dient te geschieden binnen vier werkdagen nadat verkoper dit verlangen kenbaar heeft gemaakt.
f. Verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

8. RETOURZENDINGEN
a. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand schriftelijk overleg niet worden geaccepteerd.
b. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
c. Retournering van geleverde goederen vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van verkoper onder de door haar te stellen condities.

9. OVERMACHT
Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van de verkoper kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.
In geval van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van 6 maanden te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.
Indien de afnemer de verkoper daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 5 werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.
In geval van annulering van de overeenkomst is verkoper gerechtigd de wederpartij te factureren voor de prestaties welke door verkoper voor het intreden van de overmacht reeds werden geleverd. Partijen zijn niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

10. PRIJZEN
a. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en gelden voor levering af werf, fabriek, of opslagplaats, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
b. Alle door verkoper te leveren producten worden in rekening gebracht tegen prijzen welke gelden op de dag van aflevering.
c. Indien na de datum van aanbieding en/of na de datum van acceptatie één of meer der kostprijsfactoren (lonen, sociale lasten, grondstofprijzen, -nieuwe- belastingen of heffingen) een verhoging ondergaan – ook al geschiedt zulks ingevolge voorzienbare omstandigheden – danwel indien de officieel vastgestelde waarde der Euro ten aanzien van buitenlandse valuta gewijzigd wordt, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen en te verhogen.
d. Elke vermenging van het door verkoper te leveren product met enige andere stof, waartoe hij op last of tengevolge van maatregelen der overheid verplicht is, komt evenals een daardoor eventueel ontstane verhoging van de overeengekomen prijs voor rekening en risico van de afnemer, terwijl deze vermenging geacht wordt het karakter van het door verkoper te leveren product in geen enkel opzicht te veranderen.
e. Voor zover in de prijsnotering met bijkomende kosten rekening is gehouden, zoals bijvoorbeeld spoorvracht, stationskosten, scheepsvracht, kosten van overslag, vrachtautokosten enz., zijn deze gebaseerd op de bij de afsluiting van de order aan verkoper bekende tarieven. Verhoging daarvan of nieuw ingestelde kosten, rechten, lasten en belastingen, welke dan ook, komen voor rekening van de afnemer.
f. Bij prijsstelling franco is rekening gehouden met een lostijd van maximaal 1 uur, gebaseerd op Nederland vaste land en transport in volle vrachten of éénmalig transport.

11. VALUTA
Bij verkoop, respectievelijk levering op aanvoer, zal een herziening van de koersen in één of meer valuta’s waarop de totstandkoming en/of uitvoering van een transactie gebaseerd is, de verkoper het recht geven de prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Indien de prijs ingevolge deze bepaling wordt verhoogd, heeft de afnemer het recht de order te annuleren. De annulering dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen 5 werkdagen nadat verkoper de afnemer van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

12. BETALING
a. Verkoper heeft recht op betaling vanaf het moment dat de goederen zijn opslagplaatsen verlaten ter aflevering aan de afnemer.
b. Betaling dient zodanig te geschieden, dat binnen de overeengekomen betalingstermijn, doch in ieder geval binnen 30 dagen na de leveringsdatum, het verschuldigde bedrag op een van zijn bankrekeningen is ontvangen.
c. Tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt voor contante betaling geen korting verstrekt en kan afnemer zich niet beroepen op compensatie.
d. Betalingen aan een vertegenwoordiger van verkoper worden niet eerder als rechtsgeldig erkend en de afnemer is mitsdien niet eerder gekweten, dan nadat deze betalingen ten kantore van verkoper zijn afgedragen. Onkosten welke door verkoper moeten worden gemaakt in verband met betaling, zoals onkosten van kwitanties, wissels, protesten e.d., komen ten laste van afnemer.
e. De afnemer is in verzuim door het enkele verloop van de hierboven gestelde termijn van 30 dagen en is vanaf dat moment, zonder dat enige sommatie is vereist, aan verkoper over de openstaande bedragen een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand.
f. Verkoper is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom. Indien afnemer m.b.t. (een deel) van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan verkoper verschuldigde terstond opeisbaar: dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen.
g. Alle kosten, verbonden aan de inning van de door afnemer verschuldigde factuurbedragen, zoals de kosten van aanmaning, extra administratie, informatie, overleg met de raadsman, alles tot 15% van de te incasseren som, alsmede het door de raadsman aan verkoper in rekening gebrachte honorarium ter zake van buitengerechtelijke- en gerechtelijke incassomaatregelen, vermeerderd met eventuele extra liquideerde kosten, komen voor rekening van afnemer. Indien verkoper het faillissement van afnemer aanvraagt, is deze naast het verschuldigde factuurbedrag eveneens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.
h. Indien de afnemer met de betaling jegens de verkoper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied terwijl - indien anders
i. was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
j. Mocht verkoper vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van afnemer, dan heeft verkoper het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de afnemer zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan verkoper op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
k. Indien de afnemer met de betaling in gebreke is en de verkoper deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 14, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de afnemer.
l. Indien een overeenkomst is aangegaan met meerdere afnemers wordt iedere afnemer hoofdelijk verbonden ten aanzien van nakoming van betaling van het factuurbedrag.

13. WIJZIGING VAN BETALINGSCONDITIES
Indien afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper niet behoorlijk en stipt nakomt, danwel indien verkoper meent dat de financiële positie van afnemer hiertoe aanleiding geeft c.q. door de kredietverzekeraar geen toereikende kredietlimiet ten name van afnemer c.q. opdrachtgever verstrekt wordt, heeft verkoper steeds het recht om de betalingsconditie te wijzigen, danwel om voor hem toereikende zekerheid voor de betaling te verlangen alvorens tot uitlevering over te gaan.

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEID; RECHT VAN RECLAME
a. Alle door verkoper geleverde goederen en/of producten blijven onbeperkt zijn eigendom totdat alle vorderingen die verkoper heeft of zal verkrijgen op de afnemer, uit welken hoofde dan ook, zijn voldaan. De afnemer mag deze goederen en/of producten evenwel in de normale uitoefening van zijn bedrijf verhandelen en/of verbruiken, indien en voor zover deze van verkoper daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen.
b. Voor het geval producten van verkoper door de afnemer bewerkt of vermengd mochten worden, draagt deze reeds nu tot zekerheid voor de eventuele vordering van verkoper aan hem in eigendom over de door deze bewerking of vermenging ontstane producten, zulks onder de bepaling dat de afnemer de nieuwe producten voor verkoper onder zich houdt.
c. Indien afnemer producten waarvan de eigendom nog niet op hem is overgegaan, doorverkoopt en levert aan derden, zal verkoper onherroepelijk door de afnemer gemachtigd zijn om, voor zoveel nodig, namens hem al zijn uit dien hoofde jegens de betrokken derde(n) voortvloeiende vorderingen welke alsdan geacht zullen worden aan verkoper te zijn overgedragen te innen, waarbij de afnemer alsdan gehouden is tot medewerking aan een afzonderlijke akte van cessie van zijn hier bedoelde vorderingen, één en ander indien en voor zover de afnemer niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens verkoper of aan zijn verplichting tot het stellen van zekerheid heeft voldaan.
d. De afnemer is gehouden om verkoper op eerste verzoek terstond alle medewerking en informatie te verschaffen welke door verkoper wordt verzocht ter effectuering van haar pandrechten en om terugname van
haar eigendommen mogelijk te maken, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag zonder dat verkoper hiertoe afnemer in gebreke dient te stellen. In het verlengde hiervan wordt, indien verkoper gebruik maakt van haar eigendomsvoorbehoud, aan haar toegang verleend tot de door haar geleverde zaken. Afnemer machtigt verkoper onherroepelijk tot uitoefening van haar terugnemingsrecht.
e. Indien de geleverde zaken worden verwerkt, bewerkt, of vermengd, verkrijgt verkoper voor een gelijke waarde terstond het recht van mede-eigendom op de zaak/zaken waarin die zijn geïncorporeerd.
f. Voornoemde bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.
g. Verkoper heeft op grond van BW 7.39 e.v. het recht van reclame en kan op grond hiervan bij niet-betaling van de koopprijs middels een schriftelijke verklaring ontbinding inroepen van de overeenkomst en de zaak van de afnemer of zijn rechtsverkrijger terugvorderen. Verkoper houdt recht op vergoeding van schade a.g.v. wanprestatie door afnemer.

15. RETENTIERECHT
Verkoper heeft het recht aan hem ter bewerking afgegeven goederen onder zich te houden indien de afnemer enige verplichting jegens hem niet, niet stipt of niet behoorlijk nakomt, onverschillig of deze niet of niet behoorlijke nakoming slaat op de overeenkomst tot in bewerking geven danwel op enige andere overeenkomst met verkoper aangegaan.

16. WANPRESTATIE
a. Indien de afnemer per periode minder producten van verkoper afneemt dan de hoeveelheid waartoe deze zich gedurende die periode heeft verbonden te zullen afnemen, of anderszins niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, danwel indien hij naar het oordeel van verkoper niet in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens hem behoorlijk na te komen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de afnemer, waaronder begrepen overdracht van (een belangrijk deel van) zijn vorderingen, is verkoper gerechtigd om zonder in gebreke stelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van deze overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, verdere leveringen onverwijld te staken en alle nog lopende orders te annuleren, zulks zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
b. Gedurende de opschorting is verkoper bevoegd – en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
c. Ingeval van opschorting wordt de overeengekomen koopsom onmiddellijk opeisbaar onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de opschorting door hem bespaarde kosten en is hij bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen goederen voor rekening en risico van de afnemer te doen opslaan.
d. Verkoper heeft alsdan tevens het recht schadevergoeding te vorderen wegens winstderving op producten en hoeveelheden, die anders tot de overeengekomen expiratiedatum door de afnemer van hem zouden zijn afgenomen.
e. Ingeval van ontbinding wordt de overeengekomen koopsom – zo geen voorafgegane opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de ontbinding door verkoper bespaarde kosten en is de afnemer gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan verkoper bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van afnemer te doen opslaan danwel voor diens rekening te verkopen.
f. De afnemer is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

17. ONTBINDING/ANNULERING
a. De koopovereenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of een verzoek van verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
b. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens
de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot verkoper richt, dient de koper verkoper te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke stellen en verkoper een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de koper nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
c. Indien verkoper instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan de zijde van verkoper, worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar en heeft verkoper steeds recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door verkoper verrichte prestaties en heeft verkoper onverkort recht op betaling van de reeds door verkoper verrichte prestaties.

18. AANSPRAKELIJKHEID
a. Verkoper aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor directe schade welke het gevolg is van haar grove schuld of opzet, zulks ter beoordeling van verkoper.
b. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan specifieke materialen, onderdelen, en constructies die -eventueel in afwijking van de geldende voorschriften -door of namens afnemer uitdrukkelijk worden voorgeschreven dan wel door afnemer ter beschikking worden gesteld. Verkoper is eveneens nimmer aansprakelijk voor afwijkingen in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens betreffende aantallen en afmetingen.
c. Voor indirecte schade, schaden en interesten waaronder begrepen winstderving en zogenaamde gevolgschade, welke als direct of indirect gevolg van gebreken voor afnemer en/of derden ontstaan, is verkoper in geen geval aansprakelijk.
d. In geval van aansprakelijkheid is deze beperkt tot een redelijke vergoeding van de geleden schade, met een maximum van de overeengekomen prijs voor de desbetreffende (deel-) levering (factuurwaarde).
e. Directe schades moeten binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk en aangetekend worden gemeld aan verkoper, bij gebreke waarvan alle rechten tot vergoeding vervallen. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van twaalf maanden na de aanvang van de dag van aanmelding, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt (waaronder arbitrage).
f. Alle adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen worden door verkoper naar beste vermogen verstrekt, doch zijn geheel vrijblijvend, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid voor verkoper uit voortvloeit.
g. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor aanspraken tot schadevergoeding van derden op welke grondslag dan ook. De afnemer vrijwaart verkoper van alle (succesvolle) aanspraken van derden tot schadevergoeding ter zake van door verkoper geleverde goederen, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
h. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde materialen door afnemer c.q. door derden.
i. De afnemer is verantwoordelijk voor door hem opgegeven maten en hoeveelheden. Met betrekking tot door de afnemer opgegeven maten ter zake van te leveren houtproducten, gelden afwijkingstoleranties tenzij dergelijke toleranties vooraf schriftelijk zijn uitgesloten.
j. Het beroep op de voorgaande leden van dit artikel komt een ieder werkzaam bij verkoper toe, evenals de door verkoper eventueel ingeschakelde hulppersonen, als ware zij zelf partij bij de tussen verkoper en de afnemer gesloten overeenkomst.

19. VRIJWARING
De afnemer vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken, (aan)klachten, vorderingen en gerechtelijke stappen door derden ter zake van letsel, verlies, schade of kosten waarvan verkoper ingevolge deze voorwaarde niet verantwoordelijk en aansprakelijk is.

20. GESCHILLEN
Het met afnemer gesloten contract wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen tussen partijen, die voortvloeien uit de tussen hen gesloten leverings- en betalingsvoorwaarden, de incasso van openstaande vorderingen daaronder begrepen, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch c.q. van de rechtbank te Leeuwarden.


AANVULLENDE VOORWAARDEN
HET IN LOON BEWERKEN VAN HOUT
a. Onder bewerken wordt verstaan het verduurzamen, schaven, schuren, frezen, zagen, drogen en/ of op andere wijze bewerken van hout of vervangende materialen.
b. De afnemer moet de te bewerken zaken in gesloten partijen tegen het overeenkomen tijdstip franco afleveren op het terrein van de bewerker. Indien de zaken niet op tijd worden afgeleverd is de bewerker gerechtigd, hetzij de terugleveringstijd te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren. In beide gevallen heeft de bewerker recht op vergoeding van de door hem geleden schade en van winstderving.
c. De bewerker is niet aansprakelijk voor beschadiging of andere waardevermindering van de te bewerken zaken, behoudens grove schuld of grove nalatigheid van hem of van zijn personeel. De bewerker verzekert de betrokken zaken tegen geen enkel risico.
d. Tevens kunnen wij voor loonimpregnering niet instaan voor zoekraken van (houten) (onder)delen.
e. De afnemer is gehouden de zaken binnen 10 dagen na gereed melding op het terrein van de bewerker te doen afhalen. Bij gebreke daarvan heeft de bewerker recht op vergoeding van de door latere aflevering geleden schade.
f. Specifieke eisen ten aanzien van de aanlevering van het in loon te verduurzamen hout zijn:
I. Bundelinstructie ten behoeve van Celfix® verduurzaming:
- In de pakketten moeten per 2 lagen dunnen latjes worden gelegd; zichtzijde planken op elkaar, zonder lat.
- Bundeling mag niet te strak geschieden.
- Pakketgrootte maximaal 100 cm breed en maximaal 110 cm hoog, inclusief latjes.
- Geen zaagsel in de pakketten.
II. Bundelinstructie ten behoeve van Creo-Luc® verduurzaming:
- In de pakketten moeten per houtlaag dunnen latjes worden gelegd.
- Bundeling mag niet te strak geschieden.
- Pakketgrootte maximaal 100 cm breed en maximaal 110 cm hoog, inclusief latjes.
- Geen zaagsel in de pakketten.

Copyright © Van Swaay. All rights reserved.